Kursy instruktorskie

Kurs instruktora sportu we wspinacze sportowej.

NABÓR TRAWA!

Centrum Wspinaczkowe Reni Sport Sp. z o. o. we współpracy z Wielkopolskim Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej ogłasza nabór na
KURS INSTRUKTORA SPORTU- specjalność wspinaczka sportowa, zapewniający dodatkowe uprawnienia do szkolenia na własnej protekcji
Warunki przyjęcia na kurs.
• umiejętności wspinaczki na poziomie VI.1+ w terenie skałkowym, udokumentowane wykazem przejść z min ostatnich 3 lat,
• znajomość technik linowych i asekuracyjnych,
• zaliczenie egzaminu wstępnego składającego się z części teoretycznej i sportowej (egzamin z wiedzy ogólnej oraz poprowadzenie drogi VI.1+ w stylu FLASH)
• ukończone 18 lat
• min. wykształcenie średnie
Schemat organizacji kursu:
Program szkolenia realizowany jest w trakcie 160 jednostek lekcyjnych (po 45 minut każda):
• Część ogólna (wykłady, seminaria- realizowane w Krakowie) 60 jednostek lekcyjnych.
• Egzamin końcowy obejmujący część ogólną.
• Część specjalistyczna 100 jednostek lekcyjnych ( realizowana w Dolinkah podkrakowskich i Lądku Zdroju )
• Egzamin końcowy obejmujący część specjalistyczną.
• Staż praktyczny w terenie z instruktorem PZA: 45h
Ramowy program:
1. Historia Wspinania.
2. Przepisy prawne regulujące działalność instruktora sportu.Zasady oraz przepisy BHP w pracy instruktora.
3. Pierwsza pomoc przedmedyczna.Urazy i kontuzje.
4. Podstawy treningu wspinaczkowego.
5. Planowanie treningu wspinaczkowego.
6. Wspinaczka terapeutyczna
7. Teoria asekuracji.
8. Technika i taktyka wspinaczki.
9. Organizacja zajęć wspinaczkowych.
10. Ratownictwo.
11. Prowadzenie zajęć na sztucznej ścianie.

12.Wspinaczka w prowadzeniu.
13. Wspinaczka skałkowa.
14. Wspinanie na własnej protekcji.

15.Dydaktyka pracy z dziećmi.

16.Podstawy diety we wspinaczce sportowej.
Cena:
Część ogólna: 2500 pln – płatne na konto Reni Sport.

Zgłoszenia:

Zgłoszenie uczestnictwa drogą elektroniczną (zawierające: imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę i miejsce urodzenia, telefon kontaktowy), na adres: jadwiga.renisport@gmail.com
Warunkiem wpisania na listę uczestników kursu jest
wypełnienie formularza zgłoszeniowe ( formularz przesyłany będzie drogą elektroniczną po otrzymaniu zgłoszenia na kurs ) oraz dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów, tj:

• formularza zgłoszeniowego – oryginał dostarczony osobiście lub drogą pocztową.
• ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczone za zgodność z oryginałem
• zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie
• 2 zdjęcia legitymacyjnego
• zadatek w wysokości 600zł (bezzwrotnej w przypadku rezygnacji z kursu) na konto: CW Reni Sport: Bank Millennium S.A nr konta: 24 1160 2202 0000 0001 0259 8824
Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym po wpłacie zadatku na adres:
Centum Wspinaczkowe Reni Sport Sp. z o. o.
ul. Szymona Szymonowica 83 30-396, Kraków
z dopiskiem: Kurs instruktora sportu.

Zajęcia:

wrzesień/październik/listopad ( szczegółowe informacje wkrótce ).

Informacje i zgłoszenia:
Jadwiga Baściuk
mail: jadwiga.renisport@gmail.com
tel. 12 638-07-34 (9-17) kom: 664477456

Warunki ogólne:
• Minimalna liczba uczestników 15 osób
• W przypadku nie zebranie się minimalnej liczby uczestników termin rozpoczęcia kursu może ulec przesunięciu.

Legitymacja w języku polskim i angielskim wydana zostanie przez WTKKF