HK250 * jest środkiem czyszczącym, który usuwa uporczywe zabrudzenia ze szkła.

HK250 * to środek czyszczący, który usuwa różne zabrudzenia z tafli szkła sprawiając, że szklana powierzchnia staje się ponownie krystalicznie czysta.

HK250 *:

 • jest bezpieczny dla szkła bez ryzyka uszkodzenia tafli .Stosują się do zaleceń czyszczenia preparat można stosować wielokrotnie.
 • ma zastosowanie na różnych typach powierzchni szkła. W celu upewnienia zawsze należy wykonać test.
 • jest nieszkodliwy dla materiałów elewacyjnych, takich jak farba, guma, uszczelniacze itp.
 • jest materiałem nie palnym
 • wartość ph 3
 • nie stosować w pełnym słońcu! w przeciwnym razie HK250 * wysycha zbyt szybko, zmniejszając swoją skuteczność.
 • nigdy nie rozcieńczaj, ponieważ HK250 * jest neutralizowany przez wodę, nanieść czysty na suchą szmatkę przy rozcieńczeniu traci swoja skuteczność.
 • nigdy nie rozpylaj
 • nie stosować do pleksi
 • nie stosować na szybach powlekanych
 • Nie nakładaj na powłokę przeciwsłoneczną, która jest umieszczona po zewnętrznej stronie szyb
 • rozlany produkt usuń natychmiast za pomocą dużej ilości wody, HK250 * może powodować plamy
 • Nie wolno łączyć z środkami na bazie kwasu solnego (25% lub więcej). Jest to bardzo niebezpieczne dla użytkownika, środowiska i materiałów elewacyjnych, takich jak farba, guma, kit (podwójne okna mogą stracić szczelność).
 • nie stosować na elementach ze stali nierdzewnej ( elementy należy osłonic )

Przyczyny zabrudzeń cementowych
Zabrudzenia cementowe charakteryzują się smugami i plamami powstałymi na zewnętrznych powierzchniach szyb okiennych. Mogą powstać w czasie prac budowlanych jak i później w trakcie użytkowania. Główną przyczyną powstawania zabrudzeń cementowych jest unoszący się kurz cementu i wapna. Również odpowiedzialne mogą być błędy popełniane w trakcie prac budowlanych, zarysowania podczas prac murarskich, nieszczelne wypełnienia fug źle rozprowadzone wypełnienia.
Podczas intensywnych opadów deszczu na fasady murów może być wypłukiwane wapno i kwas krzemowy z fug i betonu. Może to skutkować powstawaniem smug cementowych.

Pozostałe osady
Kwaśne deszcze,
Spaliny z autostrad i lotnisk,
Zanieczyszczenia powietrza powstałe na skutek bliskiego położenia zakładów przemysłowych,
Osady wapienne w basenach, myjniach samochodowych, sprzęcie ogrodowym,

Jako środek impregnat do fasad, w/w środek może być również stosowany w tych przypadkach.

Środek HK250* usuwa:
Smugi cementowe, plamy cementowe powstałe na skutek przyjmowania substancji alkalicznych, kwasu krzemowego, kwaśnych deszczy, wapna czy wody deszczowej; do czyszczenia fasad z betonu, cegły i zapraw, osady z węglanów wapnia powstałe na skutek opadów kwaśnych deszczy z wysoką zawartością kwasów, osady na cegłach powstałe na skutek opadów kwaśnych deszczy z niską zawartością kwasów, osady z wapna ( baseny ), osady z tlenku ( tereny uprzemysłowione ), środek-impregnat do fasad.

HK250* nie usuwa:
Osadów na szkle z pleksy,
Uszkodzeń na szkle typu zadrapania,
Haltbarkeit

•Zawsze należy zrobić próbę w niewidocznym miejscu szyby w celu sprawdzenia efektywności HK250*;
•Należy się upewnić, czy szyba nie jest powlekana barwnikiem lub warstwą refleksyjną, ponieważ   HK250* tę warstwę usunie;
•W trakcie pracy z HK250* należy zapewnić ochronę oczu i rąk (gumowe rękawice)

1. Szybę wyczyścić i wysuszyć;
2. Zastosować małą ilość HK250* na czystą i suchą szmatkę;
3. Mocno pocierać zanieczyszczoną szybę;
4. Odczekać kilka sekund i pocierać ponownie;
5. Spłukać HK250* i umyć szybę wodą jak zwykle;
6. W razie potrzeby powtórzyć całą procedurę aż do uzyskania zadowalającego efektu

• 1 litr wystarczy na renowację szyb o powierzchni ok. 75 – 100 m2 .

HK250* nie uszkadza  szyby w przypadku zastosowania zgodnie z instrukcją.

POJEMNOŚĆ CENA €
100 ml 35,00 netto + 23% vat
250 ml 75,00 netto + 23% vat
500 ml 130,00 netto + 23% vat
1000 ml 260,00 netto + 23% vat

 

Cena obliczana na podstawie aktualnego kursu Euro.

Przy zakupie powyżej 2 litrów możliwy rabat.

Data wydania / data modyfikacji: 17.11.2014                  Data modyfikacji: 12.01.2015              Wersja: 1

 

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji lub mieszaniny i identyfikacja producenta

 • Identyfikator produktu

Nazwa produktu                        : HK250*

Opis produktu                           : Środek czyszczący

Typ produktu                            : ciecz

 

 • Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny i zastosowania, które nie są zalecane .

Rekomendowane zastosowanie  : Profesjonalny środek czyszczący

 

 • Szczegóły dotyczące dostawcy, który sporządza kartę charakterystyki

Glasreinigung Houke v.o.f.

Maagd 1

3225 EE Hellevoetsluis Holandia

Telefon                                     : +31(0)181324587 / Tel. kom.: +31(0)623627585

E-mail                                       : info@HK250.eu

Strona internetowa                     : www.HK250.de

Adres mailowy                          : rhouke@hk250.eu

osoby odpowiedzialnej za tą kartę charakterystyki

 

 • Numer ratunkowy

Numer ratunkowy                       : +31 (0) 181324587

Godziny pracy                           : 24/7 Tel. kom. Ron Houke                                : +31 (0)623627585

 

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Wygląd: klarowna ciecz

Stan fizyczny: ciecz

Zapach: lekko kwaśny

Klasyfikacja

Ostra Toks. Oralna Kategoria 4 – H302:

Ostra Toks. Skóra: Kategoria 4 – H312: Podrażnienie skóry: Kategoria 2 – H315: Poważne urazy oczu/

podrażnienie oczu: Kategoria 1 – H318:

Ryzyko dla zdrowia                    : Szkodliwy dla zdrowia po połknięciu, po kontakcie ze skórą Powoduje

podrażnienia skóry Powoduje poważne uszkodzenia oczu.

2.2 Elementy oznakowania

Piktogramy zagrożeń:

Komunikat tekstowy: Niebezpieczeństwo

Instrukcje dotyczące zagrożeń: Szkodliwy dla zdrowia po połknięciu, po kontakcie ze skórą Powoduje

podrażnienia skóry Powoduje poważne uszkodzenia oczu.

 

W oparciu o wyniki testu produktów HK250* nie należy do trujących lub korozyjnych substancji niebezpiecznych w klasyfikacji DOT. Według norm DOT dla transportu ten produkt nie jest trujący lub korozyjny. Badania laboratoryjne wykazały, że kwas wodorowo-fluorowy w HK250* ma bezpieczną ilość 0,1%.

 

D.O.T. Wyniki testu:

DOT podrażnienia skóry: Podczas testów nie stwierdzono podrażnienia skóry. W oparciu o wynik testu materiał testowy HK2508 nie drażni skóry, jeśli jest stosowany w stanie, w którym był w dniu dostarczenia. Pojedyncza dawka, mierzona po efekcie na skórze, śmiertelnej dawki HK250* jest większa niż 1000 mg/kg wagi ciała. Ciecz ze śmiertelną dawką, mierzona po efekcie na skórze, więcej niż 1000 MG/KG jest klasyfikowana jako „materiał nietrujący” zgodnie z opisem w „DOT 173.132, Class 6, Division 6.1.“. W oparciu o wyniki tych badań HK250* nie należy do kategorii materiałów trujących.

Toksyczność DOT przy wdychaniu: Śmiertelna dawka przy wdychaniu HK250* jest większa niż 11.89 mg/l (zwykła), jeśli jest uwalniana do powietrza w stanie dostarczonym. Materiał ze śmiertelną dawką przy wdychaniu większą niż 10 mg/kg nie jest klasyfikowany jako „materiał toksyczny” zgodnie z opisem w „DOT 173.132, Class

6, Division 6.1.“. W oparciu o wyniki tych badań HK250* nie należy do kategorii materiałów trujących.

 

Instrukcje bezpieczeństwa

Ogólne                         : P101: konieczna jest konsultacja lekarska, przygotować opakowanie lub etykietę z oznakowaniem

P102: Nie może dostać się w ręce dzieci Zapobieganie                : P264: Po użyciu dokładnie umyć …

P270: Podczas używania nie jeść, nie pić, nie palić

P280: Nosić rękawice ochronne / odzież ochronną / środki chroniące oczy / środki chroniące twarz Reakcja.          : PO POŁKNIĘCIU: Wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów

PO KONTAKCIE ZE SKÓRĄ: Przepłukać dużą ilością wody.

Umyć ubranie przed ponownym użyciem.

PO KONTAKCIE Z OCZAMI: Natychmiast płukać dużą ilością wody

co najmniej 15 minut, przy tym kilka razy podnieść górne i dolne powieki. Ewentualne występujące soczewki kontaktowe w miarę możliwości wyjąć. Natychmiast skontaktować się z lekarzem. Jeśli lekarz nie jest dostępny, kontynuować z wypłukiwaniem wodą.

Przechowywanie            : Przechowywać w chłodnym otoczeniu.

Usuwanie                      : Usuwać zawartość i zbiornik zgodnie ze wszystkimi ustawami lokalnymi regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi.

 

SEKCJA 3: Skład chemiczny / Informacje o składnikach

 

Nazwa chemiczna        Nr CAS % wag.

Fluorowodór   7664-39-3         <2

Chlorowodór   7647-01-0         <2

 

Jeśli nazwa chemiczna/nr CAS jest „własnością” i/lub % wagowy jest podawany jako szereg,

wartość procentowa formulacji i/lub specyficzna właściwość chemiczna są zachowywane jako tajemnica firmowa.

 

SEKCJA 4: Pierwsza pomoc

 

4.1      Opis pierwszej pomocy

 

Ogólne: W razie wystąpienia objawów wezwać lekarza.

 

Kontakt z oczami: Natychmiast płukać dużą ilością wody co najmniej 15 minut, przy tym kilka razy podnieść górne i dolne powieki. Wyjąć ewentualnie występujące soczewki kontaktowe. Natychmiast skontaktować się z lekarzem. Jeśli lekarz nie jest dostępny, kontynuować z wypłukiwaniem wodą.

 

Po wdychaniu: Wyprowadzić daną osobę na świeże powietrze. Natychmiast skontaktować się z lekarzem. Jeśli oddychanie jest utrudnione, podać tlen.

 

Jeśli oddychanie przestanie być możliwe, wykonać oddychanie usta-usta i skontaktować się z lekarzem.

W razie kontaktu ze skórą: Natychmiast płukać dużą ilością zimnej wody i zdjąć zanieczyszczone ubranie i obuwie. Zwracać uwagę zwłaszcza na skórę pod paznokciami. Skontaktować się z lekarzem. Kontynuować czynności pierwszej pomocy, zanurzając części ciała, które uległy zanieczyszczeniu HK250* w zimnym roztworze siarczanu magnesu (sól Epsom), Umyć ubranie przed ponownym użyciem.

 

Po połknięciu: Wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów. Podać dużo wody i następnie natychmiast podać olej mineralny lub mleko z magnezem. Natychmiast wezwać

lekarza.

 

4.2      Najważniejsze ostre i opóźnione symptomy i oddziaływania

Powoduje podrażnienia skóry. Może powodować ślepotę. Nie powodować podrażnień śluzówki i górnych dróg oddechowych.

 

4.3      Wskazówki dotyczące doraźnej pomocy lekarskiej lub specjalistycznego leczenia Wskazówki dla lekarza:

Leczyć symptomatycznie

 

SEKCJA 5: Zwalczanie pożaru

 

5.1      Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze  : Podjąć działania, które w danej sytuacji i

otoczeniu są odpowiednie do zwalczania pożaru Nieodpowiednie środki gaśnicze: Nie ma zastosowania

 

5.2      Szczególne zagrożenia powodowane przez substancję lub mieszaninę.

Kwasy reagują z większością metali, tworząc wodór, który w niektórych warunkach stwarza razem z powietrzem ryzyko wybuchu.

 

5.3      Informacje z zakresu zwalczania pożaru

Strażacy powinni nosić odpowiednie ubranie ochronne i sprzęt ochrony dróg oddechowych niezależny od powietrza otoczenia z pełną ochroną twarzy.

 

 

SEKCJA 6: Działania w razie niezamierzonego uwolnienia do środowiska

 

6.1      Osobowe środki ostrożności: sprzęt ochrony osobistej i procedury stosowane w sytuacjach kryzysowych

Osobowe środki ostrożności   : Zakładać odpowiednie środki ochrony indywidualnej

 

6.2      Środowiskowe środki ochrony: : Unikać rozprzestrzeniania się i odpływania uwolnionego

materiału

 

6.3      Metody i materiał: Duże ilości należy zbierać pompą do specjalnych pojemników

do retencji i czyszczenia, magazynowania i usuwania. Drobne ilości

neutralizować wodorowęglanem sodu, roztworami na bazie sody lub sody kaustycznej, a następnie przepłukać dużą ilością wody.

 

SEKCJA 7: Obchodzenie się z substancjami / preparatami i ich magazynowanie

 

7.1 Środki ochrony dla bezpiecznego użytkowania substancji lub mieszaniny

Dokładnie umyć się po użyciu. Stosować środki ochrony indywidualnej, zgodnie z rekomendacją w punkcie 8. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania. Przestrzegać instrukcji w higienie przemysłowej i środków ostrożności. Puste opakowanie zawiera pozostałości produktu.

Należy stosować się do wszystkich środków bezpieczeństwa, aż zbiorniki zostaną oczyszczone lub zniszczone.

 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania przy uwzględnieniu nietolerancji Przechowywać tylko w suchych, chłodnych i dobrze wentylowanych strefach.

Przechowywać oddzielnie od materiałów utleniających, kwasów, glinu, cyny, cynku, brązu i miedzi.

 

SEKCJA 8: Ograniczenie i kontrola narażenia / Sprzęt ochrony osobistej

 

8.1      Nadzorowane parametry

Limity stanowiska pracy

Nazwa chemiczna ACGIH TLV OSHA PEL NIOSH IDLH
Chlorowodór

7647-01-0

Ceiling: 2 ppm (vacated) Ceiling: 5 ppm

(vacated) Ceiling: 7 mg/m³ Ceiling: 5 ppm

Ceiling: 7 mg/m³

IDLH: 50 ppm

Ceiling: 5 ppm

Ceiling: 7 mg/m³

Fluorowodór

7664-39-3

TWA: 0.5 ppm F TWA: 2.5 mg/M³

F

S*

Ceiling: 2 ppm F

TWA: 3 ppm F TWA: 2.5 mg/m³ F

TWA: 2.5 mg/m³ dust (vacated) TWA: 3 ppm F (vacated) TWA: 2.5 mg/m³ (vacated) STEL: 6 ppm F

IDLH: 30 ppm

Ceiling: 6 ppm 15 min

Ceiling: 5 mg/m³ 15 min

TWA: 3 ppm

TWA: 2.5 mg/m³

 

 • Ograniczenie i kontrola narażenia

Odpowiednie techniczne           :Stosować rozwiązania techniczne, które spełniają limity narażenia

urządzenia sterujące                     . Stacja płukania oczu i płuczki bezpieczeństwa

Sprzęt ochrony osobistej

Środki higieniczne                    :         Postępować zgodnie z higieną roboczą i

przepisów bezpieczeństwa. Po użyciu dokładnie umyć…. Nosić ochronę oczu / twarzy      :Nosić okulary ochronne z osłonami bocznymi (EN166)

Ochrona rąk / twarzy                  Stosować nieprzezroczyste rękawice, np. z gumy lub

neoprenu

Ochrona dróg oddechowych     : Jeśli limity są przekroczone: nosić odpowiednio osadzone, oczyszczające powietrze

lub doprowadzające powietrze urządzenie do oddychania. Zalecane: Filtr do gazów kwasowych (typ E (EN140)

 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

 

9.1 Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych

Wygląd

Stan fizyczny:                                       : ciecz

Kolor                                                    : bezbarwny

Zapach                                                 : Lekko kwasowy

pH                                                        : Nieoznaczone

Temperatura topnienia/zamarzania:         : 0 C/ 32F Początek i zakres wrzenia                      : 100 C / 212 F Temperatura zapłonu                             : Nie dotyczy

Prędkość odparowywania:                     : < 1 Zapalność (stała, gazowa)                                      : n/a Ciecz Czas palenia                                                  : Nie dotyczy

Prędkość palenia: Nie dotyczy Górna / dolna granica zapalności: Nie dotyczy lub limity wybuchu

Ciśnienie pary                                       : Niedostępne.

Gęstość pary                                        : 10-30 mm Hg

Gęstość względna                                 : 1.01

Rozpuszczalność                                  : Niedostępne.

Rozpuszczalność w wodzie                    : Całkowicie rozpuszcza się

Współczynnik rozdzielania:                    : Niedostępne
n-oktanol/woda

Temperatura samozapłonu                     : Nie dotyczy Temperatura rozkładu                            : Niedostępne.

Lepkość                                               : Niedostępne.

Właściwości wybuchowe                        : Niedostępne.

Właściwości utleniające                         : Niedostępne.

 

Właściwości utleniające           : Niedostępne.

 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

 

Reaktywność                            : W zwykłych warunkach brak reakcji Stabilność chemiczna                                 : Stabilna w rekomendowanych warunkach przechowywania

Możliwość                                 : W zwykłych warunkach magazynowania i przy zwykłym użytkowaniu nie występują                              niebezpieczne reakcje.

Warunki, których należy unikać   : trzymać z dala od dzieci

Materiały nietolerowane              : Silnie utleniające kwasy, aluminium, cyna, cynk, brąż i miedź                                                : Brak

Produkty rozkładu

 

 

SEKCJA 11: Dane toksykologiczne

11.1 Dane dotyczące oddziaływania toksykologicznego

Informacje o produkcie

Kontakt z oczami: Powoduje poważne uszkodzenia oczu

Kontakt z oczami: Powoduje podrażnienia skóry. Kontakt ze skórą jest szkodliwy

Wdychanie: Unikać wdychania oparów i mgieł

Połknięcie: Substancja szkodliwa dla zdrowia po połknięciu

 

Informacje o komponentach

Nazwa chemiczna Oralna LD50 Dermalna LD50 Wdychanie LC50
Chlorowodór

7647-01-0

= 700 mg/kg

(szczur)

>5010 mg/kg (królik) = 3124 ppm (rat) 1 godzina
Kwas fluorowodorowy 7664-39-3 = 850 mg/m³ (rat) 1 godzina = 1276 ppm (rat) 1 godzina

 

Informacje o efektach fizycznych, chemicznych i toksykologicznych

Objawy                                   : Patrz punkt 4: objawy

 

Opóźnione i bezpośrednie oddziaływania i efekty chroniczne przy krótkim i długim narażeniu

Rakotwórczość                       : substancja nie jest klasyfikowana jako rakotwórcza

 

 

Nazwa chemiczna ACGIH IARC NTP OSHA
Chlorowodór

7647-01-0

Grupa 3

Legenda

IARC (Międzynarodowa Agencja Badań Nowotworów)

Grupa 3 IARC
Komponenty są klasyfikowane jako nierakotwórcze

 

Wartości toksyczności

Informacje o produkcie

Oralna LD50                  >500 mg/kg

Dermalna LD50             >1000 mg/kg Wdychanie LC%)           >11.89 mg/L (aerozol)

 

Substancja drażniąca                 : tak

Uczulanie                                  : nie

Rakotwórczość                         : nie

Toksyczność reprodukcyjna       : nie

Teratogeniczność                      : nie

Mutageniczność                        : nie

 

 

SEKCJA 12: Informacje środowiskowe

12.1    Toksyczność ekologiczna

Nie można wykluczyć zagrożenia dla środowiska przy nieprofesjonalnym zastosowaniu lub przetwarzaniu odpadów

 

Nazwa chemiczna Algi /

rośliny wodne

Ryby Toksyczność

Mikroorganizmy

Skorupiaki
Chlorowodór

7647-01-0

282: 96 h Gambusia

affinis mg/L LC50 static

Kwas fluorowodorowy 7664-39-3 660: 48 h Leuciscus idus mg/L LC50 270: 48 h Daphnia species mg/L EC50

 

 • Odporność i degradowalność

Produkty są zasadniczo biodegradowalne

 

 • Potencjał bioakumulacji

Ten materiał nie ma znaczącego potencjału bioakumulacji.

 

 • Mobilność w glebie

Produkt całkowicie rozpuszcza się w wodzie.

 

Nazwa chemiczna Współczynnik rozdzielania
Fluorowodór

7664-39-3

-1.4

 

 • Wyniki oceny PBT i vPvB : Nie dotyczy

 

 • Inne szkodliwe oddziaływania : Niestwierdzone

 

SEKCJA 13: Informacje dotyczące utylizacji produktu

 

13.1 Sposób usuwania odpadów

 

Metody usuwania odpadów     : Usuwanie tego produktu i jego roztworów i

produktów ubocznych musi następować każdorazowo z zachowaniem wymogów ochrony środowiska i

ustaw o usuwaniu odpadów oraz wymogów lokalnych urzędów. Nie dopuścić do dostania się odpadów do kanalizacji lub zbiorników wodnych.

 

 

 

SEKCJA 14: Informacje o transporcie

 

DOT : brak regulacji

IATA : brak regulacji

IMDG   : brak regulacji

 

Według wytycznych DOT dla transportu ten produkt nie jest trujący lub korozyjny.

Numer ratunkowy przewozu statkiem i transportu: nieokreślone

D.O.T. Nazwa transportowa: Środek do czyszczenia: brak szczególnego zagrożenia

Kod HS: 3402.20.0000

 

SEKCJA 15: Przepisy prawne

 

15.1 Przepisy dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i ochrony środowiska / szczegółowe przepisy prawne  dotyczące materiału lub mieszaniny

 

Informacje w tej karcie charakterystyki nie zmieniają tego, że użytkownik samodzielnie odpowiada za ocenę ryzyka przy pracy, zgodnie z wymogami w ustawie o ochronie pracy, kod CN 3402.

 

 

SEKCJA 16: POZOSTAŁE INFORMACJE

 

 

NFPA  ryzyko emisji

 

Zapalność

 

Niestabilność

 

Szczególne zagrożenia

Niestwierdzone Niestwierdzone Niestwierdzone Niestwierdzone
HMIS  ryzyko emisji Zapalność Niestabilność Szczególne zagrożenia
2 0 1 B

 

Pełny tekst                                         : H302   Szkodliwa dla zdrowia po połknięciu.

skróconych zwrotów H                   H312 Szkodliwa dla zdrowia przy kontakcie ze skórą

H315           Powoduje podrażnienia skóry.

H318 Powoduje poważne urazy oczu

 

Pełny tekst : Eye Dam 1, H318 poważne uszkodzenia oczy / podrażnienia oczu  –
klasyfikacji (CLP/GHS) Kategoria 1
Skin Corr. 2 H315 Oparzenie / podrażnienie skóry – kategoria 2
Acute Tox. 4, H332 Toksyczność ostra oralna – Kategoria 4
Acute Tox. 4, H312 Toksyczność ostra skórna – Kategoria 4

 

Pełny tekst                               : P101: konieczna jest konsultacja lekarska, przygotować opakowanie lub

skróconych zwrotów P                   etykietę z oznakowaniem

P102 – Nie może dostać się w ręce dzieci.

P261 – Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/pary/aerozolu P264 – Po użyciu dokładnie umyć ….

P270 – Podczas używania nie jeść, nie pić, nie palić

P280 – Nosić rękawice ochronne / odzież ochronną / środki ochrony oczu / środki ochrony twarzy.

 

Data wydania: 17-11-2014

Data zmiany                                       : 12-01-2015

 

Wyłączenie odpowiedzialności

 

Informacje podawane w tej karcie charakterystyki odpowiadają naszej najlepszej wiedzy i doświadczeniom. Wyżej wymienieni dostawcy i ich spółki zależne nie odpowiadają jednak za prawidłowość i kompletność zawartych informacji.

Użytkownik samodzielnie odpowiada za ostateczną decyzję, czy określony materiał jest odpowiedni, czy też nie. Wszystkie materiały mogą nieść ze sobą nieznane ryzyko. Przy korzystaniu z nich konieczne jest z tego względu postępowanie ze szczególną ostrożnością. Chociaż w tej karcie charakterystyki opisane są pewne ryzyka, nie możemy zagwarantować, że są to jedyne występujące zakresy ryzyka.

 

Wyłączenie odpowiedzialności Importer, firma Grazenwasserij Houke v.o.f. nie udziela jednoznacznej lub milczącej gwarancji dla tego produktu, włącznie z gwarancjami możliwości sprzedaży lub przeznaczenia do określonego celu. W żadnych okolicznościach importer, firma Glasreinigung Houke v.o.f. nie odpowiada za szkody towarzyszące, następcze i inne szkody wynikające z rzekomego nieumyślnego działania lub innych czynności prawnych, które mogą powstać wskutek zastosowania tego produktu.

Importer, firma Glasreinigung Houke v.o.f. nie odpowiada za użycie niezgodnie z przeznaczeniem.

HK 250 Material Safety Data Sheet

SECTION I – MANUFACTURER/DISTRIBUTOR INFORMATION
DISTRIBUTOR:
GLAZENWASSERIJ HOUKE MAAGD 1
3225 EE HELLEVOETSLUIS
THE NETHERLANDS
TELEPHONE 0181-324587 / 06.236.275.85
PRODUCT NAME: HK 250 HMIS CODES: H – 2 F – 0 R – 1 P – G (HEALTH – FIRE – REACTIVITY – PERSONAL PROTECTION) HMIS RATING: 0=MINIMAL, 1=SLIGHT, 2=MODERATE, 3=SERIOUS, 4=SEVERE
SECTION II – HAZARDOUS INGREDIENTS/IDENTITY INFORMATION
HAZARDOUS CAS # OSHA ACGIH WEIGHT COMPONENTS PEL TLV % ———————————————————————————————————————————————————– HYDROCHLORIC ACID 7647-01-0 5PPM NA <3 HYDROFLUORIC ACID 7664-39-3 3PPM 3PPM <3
NOTE: BASED ON THE RESULTS OF PRODUCT TESTING, HK 250 WOULD NOT FALL WITHIN THE TOXIC OR CORROSIVE HAZARD CLASSIFICATIONS OF DOT. THIS PRODUCT IS NOT CONSIDERED TOXIC OR CORROSIVE UNDER THE DOT STANDARDS FOR SHIPPING.
SECTION III – PHYSICAL/CHEMICAL CHARACTERISTICS
BOILING POINT: 2120 F @760.00 MM HG SPECIFIC GRAVITY (H2O=1): 1.1 VAPOR DENSITY: 10-30 MM HG & 700 F EVAPORATION RATE: SLOWER THAN ETHER V.O.C.: N.A. SOLUBILITY IN WATER: 100% APPEARANCE AND ODOR: CLEAR AND SLIGHTLY ACIDIC
SECTION IV – FIRE AND EXPLOSION HAZARD DATA
HK 250 IS NON-FLAMMABLE. FLASH POINT: N.A. FLAMMABLE LIMITS IN AIR BY VOLUME- UPPER: N.A. LOWER: N.A. EXTINGUISHING MEDIA: WATER FOG SPECIAL FIRE FIGHTING PROCEDURES: WATER MAY BE USED TO KEEP THE FIRE EXPOSED CONTAINERS COOL UNTIL THE FIRE IS OUT. SELF CONTAINED BREATHING APPARATUS WITH A FULL FACE-PIECE OPERATED IN PRESSURE- DEMAND OR OTHER POSITIVE PRESSURE MODE AND FULL BODY PROTECTIVE CLOTHING. UNUSUAL FIRE AND EXPLOSION HAZARDS: CONCENTRATED ACIDS REACT WITH MOST METALS TO RELEASE HYDROGEN GAS WHICH, UNDER SOME CONDITIONS, CAN FORM EXPLOSIVE MIXTURES WITH AIR.
SECTION V – REACTIVITY DATA
STABILITY: STABLE CONDITIONS TO AVOID: NOT SUITABLE ON GLASS WITH CLASS TWO CORROSION, OR HOT SURFACES. INCOMPATIBILITY (MATERIALS TO AVOID): AVOID CONTACT WITH STRONG ALKALIES, ALKALI METALS AND ORGANIC MATERIALS. HAZARDOUS DECOMPOSITION OR BYPRODUCTS: MAY FORM TOXIC MATERIALS, HYDROGEN CHLORIDE, ACID FUMES, ETC.
HAZARDOUS POLYMERIZATION: HAZARDOUS POLYMERIZATION WILL NOT OCCUR.
SECTION VI – HEALTH HAZARD DATA
EMERGENCY AND FIRST AID PROCEDURES: SKIN – IMMEDIATELY FLUSH WITH LARGE QUANTITIES OF COOL WATER WHILE REMOVING CONTAMINATED CLOTHING AND SHOES UNTIL ALL ACID IS REMOVED, PAYING PARTICULAR ATTENTION TO SKIN UNDER NAILS. GET MEDICAL ATTENTION. FOLLOW BY IMMERSING AFFECTED PART IN ICE-COLD SATURATED SOLUTION OF MAGNESIUM SULFATE (EPSOM SALT). WASH CLOTHING BEFORE REUSE. DISCARD CONTAMINATED SHOES.
EYES – IMMEDIATELY FLUSH WITH LARGE AMOUNTS OF WATER FOR AT LEAST 15 MINUTES, LIFTING UPPER AND LOSER LIDS OCCASIONALLY. GET IMMEDIATE MEDICAL ATTENTION. IF PHYSICIAN IS NOT IMMEDIATELY AVAILABLE, CONTINUE FLUSHING WITH WATER. DO NOT USE CHEMICAL ANTIDOTE. SECTION VI – HEALTH HAZARD DATA CONT.
INGESTION – DO NOT INDUCE VOMITING. VOMITING WILL CAUSE FURTHER DAMAGE TO THE THROAT. DILUTE BY GIVING LARGE QUANTIES OF WATER. IMMEDIATELY FOLLOW WITH MINERAL OIL OR MILK OF MAGNESIA. KEEP PERSON WARM, QUIET AND GET MEDICAL ATTENTION.
INHALATION – IF AFFECTED, REMOVE INDIVIDUAL TO FRESH AIR. IF BREATHING IS DIFFICULT, GIVE OXYGEN. IF BREATHING HAS STOPPED, GIVE ARTIFICIAL RESPIRATION AND GET MEDICAL ATTENTION. INHALATION HEALTH RISKS AND SYMPTOMS OF EXPOSURE: MIST MAY CAUSE DAMAGE TO NASAL AND RESPIRATORY PASSAGES.
SKIN AND EYE CONTACT HEALTH RISKS AND SYMPTOMS OF EXPOSURE: EYE – MAY CAUSE SEVERE DAMAGE AND EVEN BLINDNESS VERY RAPIDLY. SKIN – BOTH THE LIQUID AND VAPOR MAY CAUSE SEVERE BURNS WHICH MAY NOT BE IMMEDIATELY PAINFUL OR VISIBLE.
SKIN ABSORPTION HEALTH RISKS AND SYMPTOMS OF EXPOSURE: BOTH THE LIQUID AND VAPOR CAN CAUSES BURNS WHICH MAY NOT BE IMMEDIATELY PAINFUL OR VISIBLE. INGESTION HEALTH RISKS AND SYMPTOMS OF EXPOSURE: RESULTS IN SEVERE DAMAGE TO MUCOUS MEMBRANES AND DEEP TISSUES. CAN RESULT IN DEATH ON PENETRATION TO VITAL AREAS.
HEALTH HAZARDS (ACUTE AND CHRONIC): N.A. CARCINOGENICITY: NON-CARCINOGENIC NTP? NO IARC MONOGRAPHS? NO OSHA REGULATED? NO MEDICAL CONDITIONS GENERALLY AGGRAVATED BY EXPOSURE: BURNS AND CUTS
SECTION VII – PRECAUTIONS FOR SAFE HANDLING AND USE
STEPS TO BE TAKEN IN CASE MATERIAL IS RELEASED OR SPILLED: GET PROTECTIVE EQUIPMENT. CONTAIN SPILL AND PUMP INTO MARKED CONTAINERS FOR RECLAMATION OR DISPOSAL. FOR SMALL SPILLS, NEUTRALIZE WITH SODIUM BICARBONATE, SODA ASH OR DILUTE CAUSTIC SODA SOLUTION AND FLUSH TO A SEWER SYSTEM IN ACCORDANCE WITH REGULATORY PERMIT REQUIREMENTS. IF POSSIBLE, CLEAN UP SPILL AREA ON A DRY BASIS AND THEN FLUSH WITH PLENTY OF WATER.
WASTE DISPOSAL METHOD: DISPOSE OF SPILLED OR WASTE PRODUCT, AND OTHER CONTAMINATED MATERIALS IN LICENSED LANDFILL OR TREATMENT FACILITY IN ACCORDANCE WITH ALL LOCAL,STATE AND FEDERAL REGULATIONS.
PRECAUTIONS TO BE TAKEN IN HANDLING AND STORING: STORE IN COOL AREA AWAY FROM HEAT AND OXIDIZING AGENTS.
OTHER PRECAUTIONS: CONTAINERS OF THIS MATERIAL MAY BE HAZARDOUS WHEN EMPTIED. SINCE EMPTIED CONTAINERS RETAIN PRODUCT RESIDUES (VAPOR, LIQUID, AND/OR SOLID, ALL HAZARD PRECAUTIONS GIVEN IN THIS DATA SHEET MUST BE OBSERVED.
SECTION VIII – CONTROL MEASURES
RESPIRATORY PROTECTION: IF TLV OF THE PRODUCT OR ANY COMPONENT IS EXCEEDED, A NIOSH/MSHA RESPIRATOR IS ADVISED IN ABSENCE OF PROPER ENVIRONMENTAL CONTROL. OSHA REGULATIONS ALSO PERMIT OTHER NIOSH/MSHA RESPIRATORS UNDER SPECIFIED CONDITIONS.
VENTILATION: PROVIDE GENERAL OR MECHANICAL VENTILATION OR LOCAL EXHAUST TO KEEP VAPOR CONCENTRATIONS BELOW TLV OF MATERIALS IN SECTION II AND LEL IN SECTION IV.
PROTECTIVE GLOVES: USE IMPERMEABLE GLOVES TO PREVENT PROLONGED SKIN CONTACT, SUCH AS RUBBER OR NEOPRENE.
EYE PROTECTION: USE SAFETY EYE WEAR DESIGNED TO PROTECT EYES AGAINST LIQUID SPLASH AND MISTS.
OTHER PROTECTIVE CLOTHING OR EQUIPMENT: USE PROTECTIVE CLOTHING TO PREVENT SKIN CONTACT. USE HEAD CAPS, RUBBER BOOTS AND OVERALLS WHEN NECESSARY.
WORK/HYGIENIC PRACTICES: EYE WASHES AND SAFETY SHOWERS IN THE WORK PLACE ARE RECOMMENDED. WASH HANDS AFTER USING. MONITOR EXPOSURE LEVELS.
SECTION IX – OTHER REGULATORY INFORMATION
EMERGENCE RESPONSE NUMBER FOR SHIPPING ONLY: NOT REQUIRED D.O.T. PROPER SHIPPING NAME: CLEANER, NO SPECIAL HAZARD
DOT REGULATORY GUIDELINE TEST RESULTS:
DOT SKIN CORROSION: NO SIGN OF DERMAL CORROSION WAS NOTED AT ANY OF THE TEST SITES. BASED ON THESE RESULTS, THE TEST MATERIAL (HK 250) IS CONSIDERED NON-CORROSIVE TO THE SKIN WHEN APPLIED AS RECEIVED.
DOT ACUTE DERMAL TOXICITY: THE SINGLE DOSE ACUTE DERMAL LD-50 OF HK 250 IS GREATER THAN 1000 MG/KG OF BODYWEIGHT. A LIQUID WITH A ACUTE DERMAL LD-50 GREATER THAN 1000 MG/KG IS NOT CLASSIFIED AS A “POISONOUS MATERIAL” UNDER DOT 173.132 CLASS 6, DIVISION 6.1. BASED ON THE RESULTS OF THIS STUDY, HK 250, WOULD NOT FALL WITHIN THE POISONOUS CATEGORY UNDER DOT REGULATORY GUIDELINES.
SECTION IX – OTHER REGULATORY INFORMATION CONTINUED
DOT REGULATORY GUIDELINE TEST RESULTS CONTINUED:
DOT ACUTE ORAL TOXICITY: THE SINGLE DOSE ACUTE ORAL LD-50 OF HK 250 IS GREATER THAN 500 MG/KG OF BODYWEIGHT WHEN ADMINISTERED AS RECEIVED. A LIQUID WITH AN ACUTE ORAL LD-50 GREATER THAN 500 MG/KG IS NOT CLASSIFIED AS A “POISONOUS MATERIAL” UNDER DOT 173.132 CLASS 6, DIVISION 6.1. BASED ON THE RESULTS OF THIS STUDY, HK 250 WOULD NOT FALL UNDER DOT REGULATORY GUIDELINES WITHIN THE POISONOUS CATEGORY.
DOT ACUTE INHALATION TOXICITY: THE ACUTE INHALATION LC-50 OF HK 250 IS GREATER THAN 11.89 MG/L (NORMAL) WHEN AEROSOLIZED AS RECEIVED. A MATERIAL WITH AN ACUTE INHALATION LC-50 GREATER THAN 10 MG/L IS NOT CLASSIFIED AS “POISONOUS MATERIAL” UNDER DOT 173.132 CLASS 6, DIVISION 6.1. BASED ON THE RESULTS OF THIS STUDY, HK 250 WOULD NOT FALL WITHIN THE POISONOUS CATEGORY UNDER DOT REGULATORY GUIDELINES.
SARA TITLE III / SECTION 313 SUPPLIER NOTIFICATION
THIS PRODUCT CONTAINS THE FOLLOWING TOXIC CHEMICALS SUBJECT TO THE REPORTING REQUIREMENTS OF SECTION 313 OF THE EMERGENCY PLANNING AND COMMUNITY RIGHT-TO-KNOW ACT OF 1986 AND OF 40 CFR 372:
CAS: # CHEMICAL NAME PERCENT BY WEIGHT 7647-01-0 HYDROCHLORIC ACID <3 7664-39-3 HYDROFLUORIC ACID <3
SECTION X – DISCLAIMER
NOTICE: Although the information and recommendations set forth herein (hereinafter “Information”) are presented in good faith and believed to be correct as of the date hereof, we make no representations as to the completeness or accuracy thereof. Information is supplied upon the condition that the persons receiving same will make their own determination as to the suitability for their purposes prior to use. In no event will distributor; glazenwasserij Houke, be responsible for damages of any nature whatsoever resulting from the use of or reliance upon Information. NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR OF ANY OTHER NATURE ARE MADE HEREUNDER WITH RESPECT TO INFORMATION OR THE PRODUCT TO WHICH INFORMATION REFERS.
TLV is a registered trademark of the American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) REVISIONS 01-01-99 – UPDATE