PRZEPISY OGÓLNE

 1. Samodzielnie mogą się wspinać osoby, które:
  • ukończyły 18 rok życia
  • ukończyły 16 rok życia a rodzice lub opiekunowie wyrazili na to pisemną zgodę.
 2. Dzieci i młodzież do 16 roku życia mogą wspinać się wyłącznie pod nadzorem instruktora lub prawnego opiekuna (za zgodą personelu).
 3. Nad bezpieczeństwem użytkowników ściany, przestrzeganiem porządku oraz przestrzeganiem regulaminu czuwa dyżurujący personel.
 4. Liczbę osób przebywających jednocześnie na terenie hali określa dyżurujący personel. W przypadku, gdy ilość osób stwarzałaby sytuacje zagrożenia dla użytkowników, dyżurujący personel jest upoważniony do odmowy korzystania ze ściany.
 5. Personel ma obowiązek udzielić wszelkich informacji niezbędnych do korzystania ze ściany.
 6. Personel ma prawo usunąć z obiektu osoby zachowujące się niewłaściwe, stwarzające zagrożenie lub łamiące przepisy zawarte w regulaminie.
 7. W strefie zeskoku ze ściany i drabiny NIE WOLNO
  • przebywać gdy ktoś się wspina
  • pozostawiać żadnych przedmiotów i sprzętu
  • stwarzać sytuacji które mogłyby powodować zagrożenie.
 8. Wszyscy wspinacze niezależnie od trudności pokonywanych dróg mają na terenie CW Reni-Sport TAKIE SAME PRAWA.
 9. Prowadzenie działalności szkoleniowej na terenie hali wymaga wcześniejszego uzgodnienia z dyżurującym personelem.
 10. Osoby, które nie dokonały opłaty za wspinanie mogą przebywać jedynie w części hali bezpośrednio sąsiadującej z recepcją.

PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Wstęp na halę dozwolony jest tylko w butach treningowych lub w obuwiu zamiennym.
 2. Okrycie wierzchnie należy pozostawiać w szatni.
 3. C.W. Reni-Sport nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
 4. Obsługa sprawuje ogólny nadzór nad korzystaniem z szatni.
 5. Osoby przebywające na terenie obiektu powinny przestrzegać zasad kultury osobistej;niedozwolone jest dopuszczanie się zachowań stwarzających zagrożenie lub dyskomfort dla innych użytkowników.
 6. Na terenie obiektu należy przestrzegać czystości.
 7. Użytkownicy, którzy dopuszczą się dewastacji wyposażenia C. W. Reni-Sport będą pociągani do odpowiedzialności finansowej za poczynione szkody.
 8. Do dokonywania wszelkich zmian na ścianie uprawniony jest jedynie personel i osoby przez niego wyznaczone. Bezwzględnie zabronione jest dokonywanie zmian samowolnie.
 9. OBOWIĄZUJĄCE ZASADY WSPINANIA
 1. Wspinanie bez asekuracji dozwolone jest w miejscach wyposażonych w materace, a w pozostałych miejscach jedynie przy zachowaniu ograniczenia wysokości do 2 m, którą wytycza czerwona linia.
 1. Wspinanie z asekuracją dolną dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyposażonych w punkty asekuracyjne. Do wspinania z asekuracją dolną są dopuszczone wyłącznie osoby, które przeszły odpowiednie szkolenie z tego zakresu.
 2. Wspinanie z asekuracją górną dozwolone jest tylko na drogach wyposażonych w stanowiska asekuracyjne i liny.
 3. Do wspinania z asekuracją dolną należy używać własnej liny przeznaczonej do tego celu. Lina powinna posiadać wszystkie niezbędne atesty, a jej użytkowanie musi być zgodne z zaleceniami producenta dotyczącymi m.in. jej żywotności.
 4. Do asekuracji można używać każdego przyrządu asekuracyjnego opatrzonego właściwym atestem (UIAA, CE, DIN) za wyjątkiem ósemki, której stosowanie jest zabronione.
 5. Wiązanie się do liny dozwolone jest wyłącznie z zastosowaniem ósemki podwójnej. Bezwzględnie zakazane jest łączenie liny z uprzężą za pośrednictwem karabinka.
 6. Osoba asekurująca powinna stać w odległości ok. 1,5 m od podstawy ściany.
 7. Bezwzględnie zabronione jest wspinanie się pod inną osobą będącą już na ścianie.
 8. Przed przemieszczeniem materaca należy upewnić się czy nikt się nad nim nie wspina.
 9. Każdy użytkownik niezaznajomiony z podstawowymi zasadami asekuracji jest zobowiązana do poinformowaniu o tym dyżurującego personelu.

W przypadku opuszczenia zajęć przez klienta nie ma możliwości odrobienia tych zajęć w innej grupie, czy innym terminie. W przypadku zaplanowanej nieobecności prosimy o poinformowanie o tym pracownika recepcji w trakcie zakupu zajęć sekcyjnych. Zgłoszona przed zakupem nieobecność w podanych terminach zostanie odliczona od całkowitej kwoty zakupu.